Go Back

Algemene voorwaarden

   1. De aangeboden offerte is onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van uw bestelling.
   2. De offerte is enkel geldig voor de firma waaraan ze gericht is en niet aan tijdelijke verenigingen, zusterfirma’s, enz.
   3. De huurprijs omvat kraan, machinist en brandstof. De machinist voert de werken uit onder leiding en toezicht van de opdrachtgever echter zonder de haalbaarheid en veiligheid uit het oog te verliezen.
   4. Onze kranen zijn uitgerust met standaard hijsmateriaal. Op uw vraag kan bijkomend hijsmateriaal tegen meerprijs aangeleverd worden
   5. Alle genoemde tarieven zijn in €, exclusief BTW, exclusief milieubijdrage (0,91%), exclusief vergunningskosten en eventuele bijkomende hijsverzekering.
   6. De klant dient ons voorafgaandelijk aan de aanvang van de werken schriftelijk te verwittigen ingeval er goederen moeten gemanipuleerd worden die een waarde hebben hoger dan 50.000,00€. Bij het ontbreken van instructies dienaangaande, gaan wij er van uit dat u zelf de verzekering verzorgt waarbij u en uw verzekeraars ons, bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, ontlasten van alle aansprakelijkheid en afzien van elk verhaal.
   7. De prijs is gebaseerd op de door u opgegeven afmetingen en gewichten.
   8. De prijs is geldig voor prestaties op werkdagen tussen 06.00 uur en 18.00 uur, zowel op weekdagen toeslag na werkuren en op zaterdag: 25€/uur. Op zon- en feestdagen: 45€/uur.
   9. Bij verhuur van eenzelfde kraan op dezelfde werf gedurende meerdere dagen, worden steeds min. 8 uur gefactureerd.
   10. Eventuele opleidingen specifiek aan de werf/fabriek worden als prestatie gerekend.
   11. Wanneer bij hijswerken de kraan geheel of gedeeltelijk dient opgesteld te worden op de openbare weg en/of wanneer er parkeerplaatsen vrijgehouden dienen te worden voor opstelling van de kraan, is altijd een geldige politievergunning vereist. Deze vergunning wordt steeds voorzien door de opdrachtgever en dient aanwezig te zijn op de werf. Ook het eventueel bijgevoegd signalisatieplan dient voorgelegd te worden aan de kraanmachinist.
   12. Kranen en voertuigen (ballastwagen) met een eigen gewicht met meer dan 60 ton hebben oplegde spertijden van 07.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur. Wachttijden ten gevolge van spertijden worden als volgt verrekend: 90€/uur, voor zowel kraanmachinist als ballastchauffeur.
   13. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor kosten die voortvloeien door laattijdig aankomen als deze te wijten zijn aan overmacht (bv. Weersomstandigheden, wegeniswerken, stakingen)
   14. Indien wij door omstandigheden (bv technische panne) niet in de mogelijkheid zijn de geplande kraan te leveren kunnen wij de opdracht laten uitvoeren door derden, onder dezelfde voorwaarden als met u overeengekomen.
   15. Bij opdrachten die daags voor de uitvoering geannuleerd worden na 15u wordt 50% van de minimum inzet doorgerekend. Bij annulatie op de dag van de uitvoering zal 100% doorgerekend worden.
   16. Bij passage tolwegen (bv. Liefkeshoektunnel) wordt voor personenwagens 5,00€ en voor vracht- en kraanwagens 15€ aangerekend.
   17. Op uw vraag kunnen wij een hijsplan opstellen. Hiervoor zal een forfaitair bedrag van 350,00€ aangerekend worden.
   18. De verplaatsing van de kraan naar de werf en terug, alsook het opbouwen en afbreken van de kraan worden aangerekend als werkuren.
   19. De werf dient goed bereik-en berijdbaar te zijn. Het terrein en de toegang moeten bestand zijn
    tegen de optredende gronddrukken. De klant zorgt ervoor dat er voldoende ruimte beschikbaar is om de kraan volledig te kunnen opstellen en dat de nodige vergunningen aanwezig zijn.
   20. Wanneer wij maatregelen nemen, in overleg met uw diensten, om voet- en/of fietspaden,
    wegdekken enz. te beschermen door middel van het leggen van rijplaten/stempelschotten, dan doen wij al het mogelijke om schade te voorkomen. Mocht ondanks onze inspanningen toch schade ontstaan, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
   21. De juiste aanslag der lasten geschiedt onder leiding van de klant en volgens instructies van uw
    verantwoordelijke op de werf aan onze kraanman.
   22. De te hijsen last is te voorzien van aangepaste hijsogen/aanslagpunten.
   23. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door onstabiliteit van de te hijsen constructies of onderdelen en/of door niet geschikte aanslagmogelijkheden/aanslagpunten.
   24. Er mogen geen kelders, putten of (gas)leidingen onder de oprijroute en/of afstempelplaats zijn.
   25. Wij gaan er van uit dat onze kranen niet ingezet worden in de onmiddellijke omgeving van onder spanning staande hoogspanningslijnen.
   26. Behoudens schriftelijke afwijking zijn onze rekeningen in euro betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen einde maand factuurdatum. Alle betalingen zijn zonder korting contant.
   27. Voor laattijdige betalingen worden van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand aangerekend.
   28. In geval van onrechtvaardig niet-betaling gevolgd door gerechtelijke tussenkomst zal de
    schuldenaar naast de verwijlinteresten een vergoeding verschuldigd zijn van 12% op de hoofdsom.
   29. Gebreken met betrekking tot de uitgevoerde werken dienen binnen de 8 kalenderdagen, schriftelijk, vermeld te worden. Elk protest na deze datum wordt niet meer aanvaard.
   30. Voor alle geschillen die voorvloeien uit dit transport of de uitgevoerde werken, is de rechtbank van Turnhout bevoegd.

  Contacteer ons vrijblijvend.

  Wij helpen u graag verder met uw project.

  Indien u ons contacteert om een offerte aan te vragen, probeer dan uw project zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven.
  Zo kunnen wij u beter verder helpen.

  Gewoon eens hallo zeggen mag natuurlijk ook altijd.

  NMC KRAANWERKEN
  Mariën-Cypers BV
  Gerheide 41, 2490 Balen – België

  +32(0)494 75 56 01

  info@nmc-kraanwerken.be

  Contactformulier

  NMC-kraanwerken beschikt over volgende certificaten: